Standardsida

Protokoll årsmöte 2022

Forsåns trädgårdsförening årsmöte 2022                       

Tid:      3 april 2022 kl 11:00 

Plats:   Boden på odlingsområdet

1.     Mötets öppnande samt fråga om kallelse skett enligt stadgarna

Magdalena Strong hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 11.10. Mötet godkände att kallelse skett enligt stadgarna 6 veckor innan.

2.     Fastställande av röstlängd och dagordning

Röstlängden fastställdes till deltagarlistan och dagordningen godkändes.

3.     Val av mötesordförande

Robert Camerini valdes till mötesordförande.

4.     Val av protokollförare

Anna-Clara Carlson valdes till protokollförare.

5.     Val av två justerare och rösträknare

Arja Engborg och Eldara Påhlsson valdes till justerare och rösträknare.

6.     Styrelseberättelse

Magdalena Strong läste upp styrelseberättelsen, som godkändes.

7.     Styrelsens verksamhetsberättelse

Anna-Clara Carlson läste sammanfattningen av verksamhetsberättelsen, som godkändes.

8.     Fastställande av balans och resultaträkning

Victor Bernhardtz läste upp balans och resultaträkning för 2021, som godkändes. Han förklarade att avgiften för vattenräkningen 2020 kom så pass sent så att den bokförs först 2021.

9.     Revisorns berättelse

Robert Camerini läste upp revisionsberättelsen där han gav styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

10.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2022

Årsmötet biföll styrelsen ansvarsfrihet för 2022.

11.  Behandling av motioner och propositioner

Ingen motion hade inkommit, däremot två propositioner från styrelsen:                                    Proposition 1 - Investering an nya redskapslådor. Styrelsen ämnar byta ut alla redskapslådar och finansiera detta genom ett lån från Lånefonden, som är en fond som Koloniträdgårdsförbundet bistår föreningar med. Godkändes av alla på mötet.

Mötesdeltagarnas funderingar kring utbytet av redskapslådorna:

Elisabeth Jakabfalvy undrade ifall de är lackade när de kommer? Ja, det är lådorna. Vad är det för tidshorisont för projektet? Ansökan om lån ska formuleras och godkännas. Lådorna byggas   o s v, man får räkna med 1 till 1½ år ungefär.

Hassan Hassini tog upp frågan om att det ska finnas reservdelar och garanti.

Suad Iljazovic vill att vi måste ta höjd ekonomiskt för en grund som lådan ska stå på och att den gamla lådan kan återanvändas genom att vi annonserar så att de hämtas.

Albin Arleskär undrade om man kan återanvända virket i lådan till byggnation. Nej, de kan innehålla skadlig impregnering.

Proposition 2 - Höjning av arrendeavgiften. Arrendeavgiften höjs med 2 kr/m² från och med år 2023 för att finansiera lånet och på grund av ökade kostnader generellt i samhället. Godkändes av alla på mötet.

12.  Fastställande av budgetförslag och fastställande av avgifter för 2022

Budgeten godkändes.

13.  Val av kassör på 2 år

Victor Bernhardtz valdes till kassör på 2 år.

14.  Val av sekreterare på 2 år

Anna-Clara Carlson valdes till sekreterare på 2 år.

15.  Val av ledamot på 2 år

Eva Granath valdes till ledamot med medlemsansvar på 2 år.

16.  Val av ledamot på 2 år

Suad Iljazovic valdes till ledamot på 2 år.

17.  Val av suppleant på 1 år

Albin Arleskär valdes till suppleant på 1 år.

18.  Val av revisor och revisorsuppleant på 1 år

Robert Camerini valdes till revisor och Zoia Lindblad valdes till revisorsuppleant på 1 år vardera.

19.  Val av ledamöter till valberedningen, varav en sammankallande

Robert Camerini (sammankallande), Hassan Hassini, Elisabeth Jakabfalvy valdes på 1 år.

20.  Infogad punkt under mötet. Fastställande av ersättning för ordförande, kassör, sekreterare, ledamot med medlemsansvar samt valberedning

Ingen förändring. Ordförande, kassör, sekreterare och ledamot med medlemsansvar får 400 kr i avdrag på sin arrendeavgift, Deltagare i valberedningen får 100 kr i avdrag på sin arrendeavgift,

21.  Övriga frågor

♦ Elisabeth Jakabfalvy tycker att föreningen ska ha tre städdagar under odlingssäsongen varav en ska ligga på sommaren. En av dessa städdagar ska vara bortbytbar. Det ser så ostädat ut runt boden och utanför staketet på sommarhalvåret. Hon har tagit upp frågan förut, men inte fått något gehör.

Styrelsen anser att det tar tid att arrangera en städdag och många medlemmar har semester under sommaren. De tycker att två städdagar räcker. En lösning kan vara att någon/några tar på sig att röja gräsområden med trimmern som vi nyligen har köpt in.

♦ Den nyanlända gödselhögen diskuterades. Det är den finaste kvalitén vi haft på länge.  Albin Arleskär undrade ifall styrelsen vet ifall stallet som hästgödseln kommer ifrån, använder produkter som t ex halm och kraftfoder som det kan finnas rester av pyralid i. Albin berättar vidare att Lena Israelsson, som är en känd person inom odlingsvärlden, har skrivit mycket om detta. Även tidningen koloniträdgården 1.2022 sidan 44-45 har tagit upp ämnet. Pyralid har använts som ogräsmedel på åkrar de senaste två åren. Plantor med två hjärtblad är känsliga och känsligast är tomat, chili och paprika. Bönor och ärtor ger tydliga symtom med uppåtkupade blad och vridna stjälkar.

Styrelsen tänker att gödseln förra året var väldigt färsk och det gavs inte några symtom på vårt odlingsområde. Gödseln i år är mycket välbrunnen och borde därmed vara säker. Robert Camerini som beställer gödseln tar kontakt med stallet för att undersöka detta. Albin vågar inte chansa eftersom flera odlingsföreningar har blivit drabbade.

22.  Mötet avslutas

Robert Camerini avslutade mötet 12.05.

Senaste kommentarer

13.10 | 16:49

Hej Danuta, gå in på Hur blir jag medlem och Intresseanmälan o...

13.10 | 16:48

Hej Susan, gå in på Hur blir jag medlem och Intresseanmälan i ...

13.10 | 16:43

Hej Anna, jag svarar dig på din mailadress. Hälsningar Eva

13.10 | 09:27

Hej. Jag har stått i kö i några år nu. Hur ser mina chanser ut att få en lott hos...