Stadgar

Vi som fritidsträdgård lutar oss mot de här stadgarna som FSSK har tagit fram.

NORMALSTADGAR

FÖR FÖRENINGAR ANSLUTNA TILL

FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

(FSSK)

Stadgarna godkända av Stockholms Stad år 2001.

Stadgar för...................................................... .antagna på ordinarie

årsmöte den..............................................................................

§ l. Föreningens namn och uppgift

1.1. Föreningen...........................................................................

är en ideell allmännyttig förening som har till uppgift

att ansvara för skötsel och underhåll av den mark föreningen arrenderar av

Stockholms Stad och av de anläggningar föreningen och dess medlemmar

brukar, oavsett om de ägs av föreningen eller Staden

att upplåta det arrenderade området till föreningens medlemmar för att

brukas av dem som koloniträdgårdar, samt

att verka för ökat samarbete mellan medlemmarna och ökat intresse för

koloniträdgårdsrörelsen.

1.2. Föreningen är ansluten till FSSK och till dess huvudorganisation Svenska

Förbundet för Koloniträdgårdar och Fritidsbyar. Föreningen skall arbeta enligt

dessa organisationers målsättning och stadgar.

1.3. Det åligger föreningen att följa lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter.

§ 2. Medlemmar

2.1. Till medlem i föreningen kan den antagas som är myndig, mantalsskriven

inom Stor-Stockholm och inte har arrende- eller nyttjanderätt till annan koloni-

eller fritidsträdgård.

2.2. Ansökan om medlemskap skall göras skriftligen på av FSSK fastställt

formulär. Styrelsen avgör om medlemskap skall beviljas. Som ägare till kolonistuga

kan flera personer registreras dock ska endast en person antagas som

medlem. Vid dödsbo ska styrelsen underrättas om vem som ansvarar för dödsboet

och vara ansvarig inför styrelsen.

2.3. Medlems brukanderätt till kolonilott grundas uteslutande på det skriftliga

avtal som upprättats mellan föreningen och medlemmen.

2.4. Om villkoren för medlemskap i § 2.1 och § 2.2 uppfylles kan arvinge till

avliden medlem överta dennes kolonilott. Motsvarande gäller vid eventuell bodelning.

2.5. Medlem kan uteslutas ur föreningen efter beslut av styrelsen {a och b) och

efter förslag från styrelsen av årsmötet (c)

a. om medlemmen inte har erlagt fastställda avgifter senast en månad efter

förfallodagen

b. om medlemmen bryter mot bestämmelserna i medlemsavtalet och arrendeavtalet

tecknat med Staden.

c. om medlemmen motarbetar föreningens syfte, försvårar föreningens och

styrelsens arbete eller i övrigt inte följer föreningens stadgar eller av föreningen

utfärdade föreskrifter.

Sid 2

Om det föreligger anledning till uteslutning enligt punkt b eller c ovan skall

styrelsen varna medlemmen skriftligen. Om medlemmen inte har påbörjat

rättelsen senast 14 dagar efter det att han fått del av varningen skall styrelsen vad

det gäller förseelse enligt punkt b besluta om uteslutning och vid tillämpning

av punkt c överlämna frågan till årsmötet för beslut.

Medlem som har uteslutits ur föreningen förlorar sin arrenderätt och har inte

rätt att återfå någon del av de avgifter som han erlagt till föreningen eller rätt

till andel i föreningens tillgångar.

2.6. Medlem är skyldig

att erlägga inträdesavgift, årsavgift, arrendeavgift, extra uttaxering eller

annan avgift enligt föreningsmötets beslut och styrelsens anvisningar,

att noga vårda och sköta den lott som upplåtits till medlemmen,

att följa föreningens stadgar och ordningsföreskrifter samt de villkor och riktlinjer

som utfärdas av Staden, samt

att delta i arbetsuppgifter som är gemensamma för föreningens medlemmar

och i tillsynen och vården av den mark och egendom som föreningen arrenderar

eller i övrigt disponerar.

§ 3. Avgifter

3.1. Årsmötet eller extra årsmöte fastställer inträdesavgift, årsavgift, arrendeavgift

eller övriga avgifter.

3.2. Föreningsmöte som utlysts enligt dessa stadgar kan besluta om extra uttaxering

om sådan erfordras för föreningens verksamhet.

§ 4. Föreningsmöte

4.1. Föreningsmötet är föreningens högsta beslutande instans. Varje medlem

äger rätt att delta i föreningsmöte och har där en röst. Medlem kan uppdra åt

annan myndig familjemedlem eller annan föreningsmedlem att utöva sin rösträtt

genom fullmakt vid möte. Ingen medlem kan dock företräda mer än ytterligare

en medlem vid möte. Vid samtliga föreningsmöten skall en röstlängd

upprättas, vilken mötet skall godkänna. Styrelsen skall svara för att protokoll

föres över mötet.

4.2. Årsmötet skall hållas årligen före..............................månads utgång.

Kallelse skall tillställas varje medlem senast sex veckor före mötet.

I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall behandlas på mötet.

4.3. Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

1. Mötets öppnande samt fråga om kallelse skett enligt stadgarna

2. Fastställande av röstlängd och dagordning

3. Val av ordförande att leda mötet

4. Val av protokollförare

5. Val av justerare tillika rösträknare

6. Styrelsens förvaltningsberättelse

7. Fastställande av balansräkning och resultaträkning

8. Revisorernas berättelse

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Beslut i anledning av föreningens över- eller underskott enligt balansräkning

11. Behandling av motioner och förslag

12. Fastställande av ersättning till styrelseledamöter, revisorer och suppleanter

Sid 3

13. Framläggande av budgetförslag och fastställande av avgifter

14. Val av ordförande, kassör och övriga styrelseledamöter och suppleanter

enligt § 6.1-4

15. Val av revisorer och suppleanter enligt § 7.1

16. Val av ledamöter i valberedningen enligt § 9

17. Övriga ärenden.

4.4. Vid årsmötet får beslut inte fattas i andra frågor än de som har angivits i

kallelsen. Årsmötet kan dock med 3/4 majoritet besluta om komplettering till

dagordningen. Fråga som gäller stadgeändring, avgift, föreningens likvidation,

eller beslut enligt § 2.5 c måste ha angivits i kallelsen.

4.5. Styrelsen har förslagsrätt och medlemmarna har motionsrätt till årsmötet.

Motion skall avges skriftligen och vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor

före årsmötet. Styrelsen skall yttra sig över motionerna. Motioner, yttrande och

förslag skall tillställas medlemmarna senast två veckor före årsmötet.

4.6. Årsmötet fastställer ordningsföreskrifter för det område föreningen disponerar.

4.7. Styrelsen har rätt att kalla föreningsmedlemmar till extra möte. Styrelsen

skall också kalla till extra möte på begäran av revisorerna eller då minst en

femtedel av samtliga röstberättigade medlemmar skriftligen begär detta för

visst angivet ändamål. Extra möte skall hållas inom sex veckor. Kallelse skall

ske senast två veckor före extra möte.

§ 5. Omröstning

5.1. Alla frågor vid föreningsmöte avgörs genom enkel majoritet och öppen

omröstning då stadgarna inte anger annat. På begäran kan dock val och omröstning

ske slutet.

Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst. Vid personval avgöres dock

lika röstetal genom lottning.

§ 6. Styrelse

6.1. Föreningens verksamhet leds av en styrelse som väljs av årsmötet bland

föreningens medlemmar. Valbar är också den som ingår i medlems hushåll eller

är nära anhörig och deltar i brukandet av dennes lott därest årsmötet godkänner

valbarheten samt i övrigt uppfyller villkoren i moment 2.1. Flera från

en och samma lott kan inte samtidigt ingå i styrelsen.

6.2. Styrelsen består av ordförande och kassör, vilka väljs särskilt, samt ytterligare

det antal ledamöter som årsmötet fastställer, dock minst tre. Styrelsens

ordförande är ordförande även för föreningen.

6.3. Styrelsens ledamöter väljs för en tid av två år, räknat från årsmöte till årsmöte.

Valet skall ske så att halva antalet ledamöter avgår årligen. Ordförande

och kassör får inte avgå samtidigt.

6.4. För styrelsen väljs erforderligt antal suppleanter för en tid av ett år.

6.5. Styrelsen skall hålla konstituerande sammanträde inom 14 dagar efter årsmötet.

Vid sammanträdet skall firmatecknare utses och övriga uppdrag inom

styrelsen fördelas.

6.6. Protokoll över styrelsens sammanträden skall uppta deltagare i sammanträdet,

behandlade ärenden och styrelsens beslut. Styrelsen avgör hur protokollen

skall justeras.

Sid 4

6.7. Styrelsen skall:

- teckna ansvarighetsförsäkring för föreningen och särskild garantiförsäk-

- ring för kassören,

- tillse att arrendeavtal, stadgar och ordningsföreskrifter efterföljs och att

- årsmötes- och styrelsebeslut verkställs,

- upprätta förteckning i turordning över sökande till medlemskap och kolo-

- nilott samt

- tillse att föreningens och av Staden arrenderad egendom sköts och under-

- hålls samt att erforderliga medel avsattes för detta.

6.8. Styrelsen är beslutsför när mer än hälften- dock minst tre- av antalet

ledamöter eller till sammanträdet kallade suppleanter är närvarande. Deltar endast

tre ledamöter skall dessa vara ense för att kunna fatta beslut. Om fler än

tre ledamöter deltar i sammanträdet fattas beslut med enkel majoritet. Vid lika

röstetal har ordföranden utslagsrösten. Suppleant har yttrande- och förslagsrätt

vid sammanträdet men rösträtt endast då han/hon ersätter ordinarie ledamot.

6.9. Styrelseledamot som reserverar sig mot beslut är fri från ansvar.

§ 7. Räkenskaper och revision

7.1. Föreningens räkenskaper och förvaltning skall fortlöpande granskas av två

revisorer, valda av årsmötet för en tid av ett år, räknat från årsmöte till årsmöte.

För revisor skall utses minst en suppleant.

7.2. Föreningens räkenskapsår omfattar tiden.......................................

Av styrelsen upprättade balans- och resultaträkningar samt

förvaltningsberättelse skall vara revisorerna tillhanda senast den ...............

7.3. Revisorerna skall avge revisionsberättelse årligen senast den...............

I berättelsen skall även anges om ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrks eller avstyrks.

§ 8. Föreningens medel

8.1. Överskott som har uppkommit under räkenskapsår skall, sedan från tidigare

år balanserat underskott har täckts, tillföras föreningens kapital eller föras

i ny räkning enligt årsmötets beslut.

§ 9. Valberedning

9.1. Val av styrelse och revisorer samt suppleanter skall förberedas av en valberedning

med minst tre ledamöter, vid flera skall antalet vara udda, som utses

av årsmötet.

§ 10. Föreningens upplösning

10. l. Beslut om upplösning av föreningen skall fattas av två på varandra följande

möten varav ett årsmöte. Beslutet skall fattas med minst 3/4 majoritet

vid vardera mötet. Föreningens tillgångar skall användas för att gagna koloniträdgårdsrörelsen

inom FSSK.

§ 11. Stadgeändring

11.1. Beslut om ändring av föreningens stadgar fattas av årsmötet med minst

Sid 5

2/3 majoritet. För att stadgar och ändringar i dem skall gälla fordras Stadens

godkännande samt att de inte strider mot förbundets normalstadgar. Årsmötet

avgör från vilken tidpunkt ändring skall gälla.

§ 12. Tolkning av stadgarna

12.1. Tvist om tolkning av dessa stadgar skall i första hand avgöras av FSSKs

styrelse i andra hand av förbundsstyrelsen och i tredje hand förbundsrådet,

kvarstår tvistigheten skall frågan avgöras av en skiljenämnd på tre ledamöter.

Vardera parten utser en ledamot i denna nämnd. Dessa båda ledamöter utser

gemensamt den tredje ledamoten som skall vara ordförande i nämnden.

§ 13. Utträde ur FSSK och Förbundet

13.1. Föreningen skall skriftligen anmäla sitt utträde ur FSSK och Förbundet

till FSSK och förbundsstyrelsen, sedan beslut därom fattats med 2/3 majoritet

på två av föreningen stadgeenligt kallade föreningsmöten, varav det ena skall

vara årsmötet.

13.2. Till föreningsmötet där utträdesfrågan avses behandlas ska medlemmarna

erhålla personlig kallelse där det av kallelsen framgår att utträdesfrågan ska

tas upp. Kallelse ska även sändas till FSSK och Förbundet minst tre veckor

före respektive möte. Representanter för kallad styrelse har yttrande- och förslagsrätt

på dessa möten.

13.3. Utträde beviljas om medlemsföreningen uppfyllt i § 13.1 angivna villkor.

Uppsägningstiden är 12 månader och utträdet sker vid det årsskifte som

följer närmast efter det uppsägningstiden löpt ut.

13.4. Förening som utträtt ur FSSK och förbundet har inte rätt till någon del

av FSSKs eller förbundets tillgångar.

KOMMENTARER TILL STADGARNA FÖR FÖRENINGARNA

I arrendekontraktet mellan koloniträdgårdsföreningen och Stockholms Stad

anges att föreningen skall följa av Staden godkända stadgar. Normalstadgarna

har utarbetats av Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar (FSSK) i samarbete

med Staden.

En förening som antar dessa normalstadgar har därmed uppfyllt arrendekontraktets

krav på godkännande. Om föreningen gör ändringar i eller kompletterar

normalstadgarna måste den nya skrivningen godkännas av Staden.

I ingressen till stadgarna införes föreningens namn och tidpunkt för det årsmöte

då stadgarna antogs.

§1. I paragrafen anges att föreningen är en ideell allmännyttig förening.

Koloniträdgårdsföreningarnas verksamhet är inte av den art att det är motiverat

med en ekonomisk förening. Även ideella allmännyttiga föreningar kan ha

viss ekonomisk verksamhet utan att föreningens ideella syfte kan ifrågasättas.

Vid förhandlingar och överläggningar med Stockholms Stad företräder FSSK

både de anslutna föreningarna och dess medlemmar.

FSSK är en region inom Svenska Förbundet för Koloniträdgårdar och

Fritidsbyar( Förbundet). Förening som erhåller medlemskap i FSSK har enligt

såväl FSSK:s som Förbundets stadgar skyldighet att vara ansluten till

Förbundet.

Ansökan om inträde kan ställas direkt till Förbundet eller till FSSK som vidarebefordrar

ansökan. Observera att föreningen inte kan utträda ur enbart

FSSK eller Förbundet. Vid utträde gäller föreningarnas stadgar paragraf 13 i

sin helhet samt förbundets stadgar § 6-7.

§ 2. Observera de krav som ställs för medlemskap i föreningen. De grundar

sig på de krav som redovisas i medlemsavtalet.

Förtydligande på grund av att stugan är lösöre och kan ägas av annan än medlemmen.

I det formulär för ansökan om medlemskap, som FSSK tillhandahåller, finns

villkoren angivna. Genom att underteckna ansökan bekräftar medlemmen att

hon/han uppfyller villkoren. Skulle det visa sig att detta inte stämmer har

medlemskapet beviljats under felaktiga förutsättningar och föreningen kan utesluta

medlemmen. I moment 2,4 anges hur man skall göra då en medlem avlider

och efterlämnar arvingar. Arrende- eller nyttjanderätten till medlemmens lott

kan övergå till arvinge men under förutsättning att denne fyller villkoren för

medlemskap i föreningen.

Om en lott brukas av en familj eller ett sammanboende par kan problem uppstå

vid en skilsmässa eller separation. En av parterna kan tilldelas lotten vid

boskillnaden och får då rätt att fortsätta bruka den om han eller hon uppfyller

villkoren för att vara medlem. Nytt medlemsavtal skall upprättas.

Moment 2.6 anger en medlems skyldigheter. Observera att momentet anger en

skyldighet för varje medlem att delta i gemensamma arbetsuppgifter. Varje

medlem har ett medansvar för att arbetet inom föreningen sker efter bestämmelser

i stadgarna och de beslut som fattats i enlighet med stadgarna. Sådana

Sid 7

gemensamma arbetsuppgifter kan vara städning och ogräsrensning, vakt och

tillsyn inom det arrenderade området och reparation av gemensamt ägda redskap

m. m.

§ 3. I moment 3.1 anges vilka avgifter som årsmötet fastställer. I en del föreningar

beslutar man om en enhetlig avgift som även innefattar arrendeavgiften.

Detta strider inte mot stadgarna. Då medlemsavgiften fastställes bör man

observera att den skall täcka dels de kostnader som föreningen beräknas få under

det kommande verksamhetsåret, dels också avgifterna till FSSK och

Förbundet. Om det visar sig vara nödvändigt kan ett föreningsmöte besluta om

extra uttaxering. En förutsättning är att mötet har utlysts enligt stadgarna. Det

kan således vara antingen ett årsmöte eller ett extra möte.

§ 4. Paragrafen reglerar hur föreningsmöte går till. I moment 4.1 regleras rätten

att delta i möte och att rösta. En medlem kan utöva rösträtten för sig själv

och för ytterligare en annan medlem, alltså högst två röster. Avsikten med

skrivningen är att förhindra att ett möte genomföres med några få medlemmar

som deltagare, där var och en röstar för ett flertal andra medlemmar. Sådant

kan leda till "kuppartat" handlande vid ett möte och det vill stadgeskrivningen

förhindra.

Moment 4.2 och 4.5 har viss koppling till varandra. Vid ett årsmöte skall sådana

frågor behandlas som är väsentliga för föreningen. Därför måste medlemmarna

dels få veta i god tid vilka frågor som skall behandlas, dels få möjlighet

att påverka behandlingen genom att inkomma med motioner.

De tidpunkter som anges i stadgarna ger en tid av åtminstone två veckor mellan

kallelse, insändande av motioner och utsändande av styrelsens yttrande och

förslag. De angivna tiderna är minimitider. En styrelse kan givetvis utlysa ett

årsmöte i mycket god tid och ange större tidsmarginaler.

Observera att årsmötet endast kan besluta i sådana frågor som har angivits i

kallelsen till mötet. Dagordningen för mötet kan kompletteras, då fordras en

majoritet på 3/4. Meningen är att bara sådana frågor skall kunna tas upp som

är mycket viktiga för föreningen och som har kommit upp i sista stund före

mötet.

Moment 4.6 är en följd av att föreningen enligt arrendekontraktet är skyldig

att följa ordningsregler som har godkänts av Staden. FSSK har utarbetat allmänna

ordningsföreskrifter som en hjälp till föreningarna och dessa allmänna

föreskrifter har Staden godkänt. En förening som tillämpar dessa har därmed

uppfyllt kravet i arrendekontraktet. Önskar föreningen göra kompletteringar

skall dessa godkännas av Staden.

§ 6. Till ledamot i föreningens styrelse kan varje medlem väljas. Men också

den som ingår i medlems hushåll är valbar, t.ex. medlemmens sammanboende,

hustru eller make. Vad det gäller nära anhörig avses barn. Valbarheten ska

alltid ställas till årsmötets förfogande.

En förutsättning är att hon/han är med och arbetar på lotten och på så sätt är

insatt i föreningens verksamhet. Dessutom måste villkoren för medlemskap

uppfyllas, d.v.s. myndig ålder och bosatt i Stor-Stockholm. Observera att bara

en person per hushåll kan ingå i föreningens styrelse under viss period. Både

sammanboende, man och hustru får således inte sitta i styrelsen samtidigt.

Däremot kan den ena ha styrelseuppdrag och den andra ha annat föreningsSid

8

uppdrag utanför styrelsen.

Moment 6.2 reglerar styrelsens sammansättning. Av praktiska skäl bör man

välja udda antal ledamöter i styrelsen- 3, 5, 7 o.s.v. Årsmötet skall välja föreningens

ordförande respektive kassör. Enligt moment 6.3 är mandattiden två

år. Valet sker dock så att halva antalet ledamöter utses vid varje årsmöte, eller

2 respektive 3 ledamöter om styrelsen består av 5 ledamöter (3 respektive 4

vid 7 ledamöter o.s.v.) Ordförande och kassör skall utses vid olika årsmöten

för att det alltid skall finnas någon i styrelsen som har god erfarenhet av styrelsens

tidigare arbete.

Moment 6.4 Suppleanter väljs för ett år i taget. Antalet är inte begränsat utan

årsmötet väljer erforderligt antal.

Enligt moment 6.5 skall styrelsen hålla konstituerande sammanträde inom 14

dagar efter årsmötet. Vid sammanträdet fördelas arbetsuppgifterna inom styrelsen,

med undantag av ordförande och kassör som har utsetts av årsmötet.

Styrelsen skall också utse firmatecknare. Vanligen blir ordföranden och kassören

firmatecknare, d. v. s. de företräder styrelsen då brev från föreningen skall

undertecknas o.s.v. När det gäller ekonomiska frågor, t.ex. uttag från postgiro-

eller bankkonto i föreningens namn, kan man uppdra åt kassören att sköta

det upp till ett visst belopp. För större summor brukar kassören och ordföranden

tillsammans underteckna uttagshandlingama. När föreningen byter kassör

eller ändrar formerna för uttag av pengar skall posten eller banken ha en bevittnad

fullmakt eller ett protokollsutdrag som visar vem som har rätt att teckna

föreningens firma. För de olika arbetsuppgifter eller uppdrag som skall fördelas

på styrelsens ledamöter kan följande ge anvisningar:

Ordförande: svarar för kallelser och föredragningslistor till sammanträdena,

leder styrelsens möten, företräder föreningen utåt gentemot andra föreningar

m. fl. Vanligen fungerar ordföranden som korresponderande ledamot.

Sekreteraren: sänder ut kallelser, skriver protokoll över styrelsens möten enligt

moment 6.6, ser till att revisorerna får erforderliga handlingar, hjälper till

att upprätta skrivelser och förvaltningsberättelser. Sköter arkivfrågor m.m.

Kassören: sköter föreningens ekonomi, kräver in och tar emot avgifter från

medlemmarna, svarar för medlemsregistret, sammanställer ekonomiska rapporter

o.s.v.

Värderingsansvarig: ser till att medlemmarna följer byggnadsanvisningar eller

motsvarande som utfärdats av Staden.

Styrelsen avgör själv hur arbetsuppgifterna skall fördelas och vilka uppdrag

som skall utses. En del arbetsuppgifter, t.ex. studieledare, kan läggas på någon

medlem utanför styrelsen. Moment 6.7 ger styrelsen vissa skyldigheter. FSSK

vill rekommendera att varje förening tecknar den försäkring som Svenska

Förbundet har kommit överens med Folksam om. Den försäkringen täcker föreningens

försäkringsbehov.

En "kölista" eller förteckning över intresserade som vill bli medlemmar och

bruka en av föreningens lotter bör upprättas. Någon inom styrelsen brukar få

i uppdrag att svara för den listan.

Moment 6.8. Vanligen brukar även suppleanterna kallas att delta i styrelsens

sammanträde. De får då fortlöpande följa arbetet inom föreningen och kan

rycka in då någon i styrelsen har förhinder.

Sid 9

§ 7. Föreningens räkenskapsår är inte angivet i normalstadgama. Oftast föredrar

man att låta räkenskapsåret sammanfalla med kalenderåret, d.v.s. l januari-

31 december. Föreningen kan givetvis välja annan tid t.ex. l juli-30juni,

om det anses bättre.

I stadgarna skall anges den tidpunkt då revisorernas berättelse skall vara klar.

Likaså skall stadgarna ange när styrelsens berättelse skall vara sammanställd.

De båda tiderna skall väljas för att revisorerna skall få god tid att göra revisionen.

Revisorernas uppdrag innebär inte att de vid ett tillfälle skall göra sitt arbete.

De bör följa arbetet inom föreningen fortlöpande och läsa styrelsens protokoll,

studera den ekonomiska förvaltningen vid olika tillfällen o.s.v. för att de skall

kunna slå larm om styrelsens förvaltning ser ut att gå snett i något avseende.

Revisorernas arbete skall inte ses som ett misstroende mot styrelsen, lika litet

som en garantiförsäkring är ett misstroende mot en kassör. I båda fallen gäller

det att ge trygghet både gentemot föreningen och styrelsen respektive kassören.

En fortlöpande revision kan vara en mycket god hjälp för en styrelse, framför

allt om styrelsens ledamöter inte är så föreningsvana.

§ 9. Valberedningen utses av årsmötet för att förbereda valen vid nästkommande

årsmöte. I mycket god tid inför årsmötet skall valberedningen ta reda

på vilka i styrelsen som undanber sig omval och tala med olika medlemmar

för att få förslag till nya ledamöter och andra uppdrag. Valberedningens förslag

till årsmötet skall redovisa vilka uppdrag som är aktuella vid valet och

vilka medlemmar som föreslås till respektive uppdrag. Den som föreslås till

ett uppdrag skall vara tillfrågad och vara beredd att åta sig uppdraget. För varje

uppdrag skall mandatperioden anges.

Valberedningens förslag bör om möjligt sändas ut till medlemmarna tillsammans

med övriga handlingar inför årsmötet.

§ 11. Om årsmötet skall ändra stadgarna för föreningen måste 2/3 av de medlemmar,

som deltar i årsmötet, rösta för ändringen. Om man inte uppnår den

majoriteten faller förslaget till ändring. Då arrendeavtalet kräver Stadens godkännande

av stadgarna måste årsmötets beslut fattas på sådant sätt att det gäller

under förutsättning att Staden godkänner ändringen. I beslutet skall anges

från vilken tid ändringen skall gälla.

§ 12. Här anges hur man skall förfara om någon skulle ha en annan uppfattning

om hur stadgarna skall tolkas, än styrelsen. Det kan t.ex. gälla förutsättningarna

för medlemskap eller uteslutning. Skriftlig anmälan skall ske till

FSSK från styrelsen och medlemmen om att tolkningshjälp önskas. FSSKs

styrelse bedömer om frågan skall gå vidare till förbundsstyrelsen för avgörande.

Förbundsstyrelsen bedömer om frågan skall gå vidare till förbundsrådet.

Därefter återstår att utse en skiljenämnd på tre ledamöter Det skiljenämnden

kommer fram till gäller och skall accepteras också av den part som beslutet

går emot.

§ 13. Paragrafen reglerar utträde ur FSSK och Förbundet, beslut fattades av

förbundskongressen 27-28 augusti 1999 och reglerar förbundets representanters

rättigheter att delta på föreningarnas årsmöten. Reglerna ger också möjlighet

att budgetera verksamheterna för FSSK och Förbundet.

Senaste kommentarer

13.10 | 16:49

Hej Danuta, gå in på Hur blir jag medlem och Intresseanmälan o...

13.10 | 16:48

Hej Susan, gå in på Hur blir jag medlem och Intresseanmälan i ...

13.10 | 16:43

Hej Anna, jag svarar dig på din mailadress. Hälsningar Eva

13.10 | 09:27

Hej. Jag har stått i kö i några år nu. Hur ser mina chanser ut att få en lott hos...